Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=6 Vị trí VP IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh