Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=52 Vị trí ĐH Ngoại Ngữ (ĐH Quốc Gia Hà Nội)