Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=5 Vị trí VP IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng