Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=39 Vị trí Trung tâm phát triển nguồn lực Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên