Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=26 Vị trí Đại Học Hàng Hải