Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=20 Vị trí Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh