Marketing Digital IIG – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
HV Ngân hàng – Phân viện Phú Yên hợp tác với IIG Việt Nam triển khai chuẩn tiếng Anh quốc tế TOEIC cho sinh viên