Lịch thi và trả kết quả – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEFL ITP 31/05/2022 8:45
13:45
Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
2 TOEIC 27/05/2022 8:45
13:45
Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
3 TOEIC 25/05/2022 AM
PM
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
4 MOS/IC3 02/06/2022 14:00
15:30
17:00
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 4-6 tuần
5 TOEIC 24/05/2022 PM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
6 TOEIC 23/05/2022 AM
PM
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
7 TOEIC SW 20/07/2022 PM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 15 ngày làm việc
8 TOEIC 26/05/2022 8:30
13:45
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
TOEIC 26/5/2022 HN