Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEIC ONLINE 18/06/2023 13:45 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
2 TOEIC 30/06/2023 8:15
13:45
IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
3 TOEIC ONLINE 28/06/2023 8:30
14:00
IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
4 MOS/IC3 22/06/2023 14:00
15:30
17:00
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 4-6 tuần
5 TOEIC 19/06/2023 8:45 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
6 TOEIC ONLINE 18/06/2023 8:45 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc
7 MOS/IC3 13/06/2023 14:00
15:30
17:00
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 4-6 tuần
8 TOEIC Speaking & Writing 11/06/2023 10:30
15:30
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 16 ngày
TOEIC SW 11/6/2023 HN