Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả Trạng thái
1 TOEIC Speaking & Writing 24/03/2024 AM Văn phòng IIG Hà Nội
Sau 16 ngày Đang mở
2 TOEIC ONLINE 06/03/2024 AM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
3 TOEIC ONLINE 25/03/2024 PM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
4 TOEFL ITP 12/03/2024 AM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
5 TOEIC ONLINE 07/03/2024 AM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
6 TOEFL ITP 05/03/2024 AM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 12 - 16 ngày (không tính các ngày nghỉ lễ) Đang mở
7 TOEIC ONLINE 05/03/2024 AM
PM
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 12 - 16 ngày (không tính các ngày nghỉ lễ) Đang mở
8 TOEIC ONLINE 21/03/2024 AM Văn phòng IIG Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc Đã đóng
TOEIC ONLINE 21/3/2024 HN ACA