Lịch thi và trả kết quả – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEFL ITP 06/01/2022 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
2 MOS - IC3 06/01/2022 13:45 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 4-6 tuần
3 TOEIC 17/12/2021 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
4 TOEIC 17/12/2021 13:45 Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
5 TOEIC 15/12/2021 8:15 IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Miền Trung
Sau 7 ngày làm việc
6 TOEIC 16/12/2021 8:30
13:45
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
7 TOEIC 08/12/2021 18:15 Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
8 TOEIC 15/12/2021 18:00 Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
TOEIC 15/12/2021 HN.ACA