Lịch thi và trả kết quả – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả
1 TOEIC 07/09/2022 8:30 Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
2 TOEIC ONLINE 11/09/2022 AM
PM
EV
IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
3 MOS/IC3 06/09/2022 14:00
15:30
17:00
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 4-6 tuần
4 TOEIC SW 26/10/2022 PM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
5 MOS/IC3 15/09/2022 PM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
6 TOEIC 15/09/2022 AM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 7 - 10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ)
7 TOEIC ONLINE 30/08/2022 18:00 Trụ sở chính IIG Việt Nam
Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc
8 TOEIC Speaking & Writing 09/10/2022 15:30 Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 16 ngày
TOEIC SW 9/10/2022 HN