Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả Trạng thái
1 TOEIC ONLINE 06/07/2024 PM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
2 TOEIC ONLINE 06/07/2024 AM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đã đóng
3 TOEIC Speaking & Writing 17/07/2024 PM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 16 ngày Đang mở
4 TOEIC Speaking 17/07/2024 PM Văn phòng IIG Hà Nội
Sau 16 ngày Đang mở
5 TOEIC ONLINE 05/07/2024 PM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đã đóng
6 MOS/IC3 28/06/2024 17:00 Văn phòng IIG Hà Nội
Sau 4-6 tuần Đang mở
7 TOEIC ONLINE 28/06/2024 AM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 12 - 16 ngày (không tính các ngày nghỉ lễ) Đang mở
8 TOEIC ONLINE 22/06/2024 AM IIG Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh
Sau 12 - 16 ngày (không tính các ngày nghỉ lễ) Đã đóng
TOEIC ONLINE 22/06/2024 HCM