Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài Thi Ngày thi Giờ thi Địa điểm thi Ngày trả kết quả Trạng thái
1 TOEIC ONLINE 19/12/2023 AM
PM
EV
IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Sau 7 ngày làm việc Đang mở
2 TOEIC ONLINE 04/01/2024 PM Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
3 TOEIC ONLINE 14/12/2023 AM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
4 TOEIC ONLINE 29/12/2023 AM IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Sau 7 ngày làm việc Đang mở
5 TOEIC 13/12/2023 PM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đang mở
6 MOS/IC3 07/12/2023 PM Văn phòng Trung Yên - Hà Nội
Sau 5 ngày làm việc Đã đóng
7 TOEIC ONLINE 16/12/2023 PM Trụ sở chính IIG Việt Nam
Sau 5 ngày làm việc Đã đóng
8 TOEIC SW 20/12/2023 13:30
15:00
IIG Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng
Sau 3 tuần Đang mở
TOEIC SW 20/12/2023 DN