Giới thiệu sách Giáo khoa Tin học 3 – Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam
Giới thiệu sách Giáo khoa Tin học 3

MÔN TIN HỌC 3

Nội dung

1. Tập huấn sử dụng sách

- Tài liệu Tập huấn xem tại đây

- Bài giảng Tập huấn xem tại đây

2. Sách điện tử

- Sách học sinh xem tại đây

- Sách giáo viên xem tại đây

- Vở bài tập xem tại đây

3. Học liệu bổ trợ sách

- Bài 1

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 2

- Bài 3

- Bài 4

- Bài 5

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 6

- Bài 7

- Bài 8

- Bài 9

- Bài 10

- Bài 11

- Bài 12

- Bài 13

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 14

- Bài 15

- Bài 16

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 17

- Bài 18

  • Một số hình ảnh để thực hành xem tại đây

- Bài 19

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 20

- Bài 21

- Bài 22

- Bài 23

- Bài 24

- Bài 25

- Bài 26

  • Video dùng cho hoạt động Khởi động xem tại đây

- Bài 27

- Bài 28

- Bài 29

- Bài 30

Giới thiệu sách Giáo khoa Tin học 3