Lịch thi và trả kết quả

Phân biệt giữa IC3 GS3 và IC3 GS4

 

Nội dung

IC3 GS3

IC3 GS4

Bài thi

Xây dựng trên chuẩn kỹ năng GS3

Xây dựng trên chuẩn kỹ năng GS4

Nội dung thi

Thi trên nền tảng Windows Vista và Office 2007

Thi trên nền tảng về Windows7 và Office 2010

Cập nhật thêm nội dung về mạng xã hội và ứng dụng Microsoft Access

Chứng chỉ

 

IC3 GS3

IC3 GS4

 

 

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.