Lịch thi và trả kết quả

Ứng dụng của bài thi TFI

Ứng dụng tại các công ty và tổ chức:

  • Tiêu chuẩn hoá trình độ tiếng Pháp cho từng vị trí công việc.
  • Kiểm tra trình độ tiếng Pháp của nhân viên.
  • Tuyển dụng, đề bạt và sắp xếp cán bộ. Tiêu chuẩn về điểm TFI là một tiêu chí để đưa ra quyết định.
  • Lựa chọn nhân viên cho các khoá đào tạo bằng tiếng Pháp hoặc cử đi làm việc tại nước ngoài.
  • Đánh giá hiệu quả của khoá đào tạo tiếng Pháp

Đối với các trường học, đơn vị đào tạo:

TFI được lựa chọn và chấp nhận làm một trong các tiêu chuẩn đầu vào ở hầu hết các trường Đại học ở vùng Québec, Canada

Đối với các cá nhân:

  • Kiểm tra khả năng sử dụng tiếng Pháp.
  • Tìm kiếm việc làm.
  • Đề ra mục tiêu và kiểm soát sự tiến bộ trong học tập.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.