Lịch thi và trả kết quả

Bố cục bài thi TFI

 

Nghe hiểu:

90 Câu hỏi – 42 phút

Điểm: 5 - 495

Đọc hiểu:

90 Câu hỏi – 68 phút

Điểm: 5 – 495

Tổng điểm:

180 Câu hỏi – 110 phút

Điểm: 10- 990

 

Nghe hiểu

Phần 1

Hỏi - Đáp

40 câu hỏi

 

 

Phần 2

Hội thoại ngắn

30 câu hỏi

 

 

Phần 3

Bài nói ngắn

20 câu hỏi

 

Đọc hiểu

Phần 4

Phát hiện lỗi

25 câu hỏi

 

 

Phần 5

Hoàn thành câu

25 câu hỏi

 

 

Phần 6

Đọc hiểu

40 câu hỏi

 

      Thí sinh trả lời bằng cách sử dụng bút chì tô vào các lựa chọn (A), (B), (C) hoặc (D) vào phiếu trả lời.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.