Lịch thi và trả kết quả

Kiểm định chất lượng dạy nghề - giải pháp nâng cao chất lượng

Mục tiêu quan trọng nhất của hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề là để đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy nghề. Việc lần đầu tiên tổ chức thí điểm kiểm định chất lượng dạy nghề ở 15 trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề (TCN, CĐN) trong năm 2008 của Tổng cục Dạy nghề được xem là một trong những bước tiến quan trọng mang tính đột phá trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy nghề ở Việt Nam. Hoạt động kiểm định được tiến hành từ tháng 11/2008 - 12/2008 do Liên danh nhà thầu IIG Việt Nam và CQAIE Việt Nam (Trung tâm Đảm bảo Chất lượng giáo dục quốc tế của Hoa Kỳ tại Việt Nam) thực hiện; trong đó, TS. Marjorie Peace Lenn, chuyên gia hàng đầu của Hoa Kỳ về kiểm định chất lượng giáo dục đã trực tiếp chỉ đạo và giám sát quá trình triển khai.

 


ông Nghiêm Trọng Quý - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề tại buổi họp báo công bố kết quả thí điểm kiểm định 15 trường nghề.

Liên danh nhà thầu IIG Việt Nam và CQAIE Việt Nam là sự kết hợp giữa hai tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực đánh giá và bảo đảm chất lượng giáo dục hiện nay tại Việt Nam: IIG Việt Nam, đại diện Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam và CQAIE Việt Nam, thành viên trung tâm đảm bảo chất lượng giáo dục quốc tế Hoa Kỳ (CQAIE). Ngày 6 – 3 - 2009 vừa qua, báo cáo về kết quả thí điểm kiểm định 15 trường nghề đã được Tổng cục Dạy nghề công bố. Theo đó, có 9 trường trên tổng số 15 trường đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2008. Tại buổi báo cáo kết quả kiểm định chất lượng dạy nghề, các trường đều khẳng định, việc kiểm định có ý nghĩa thiết thực, nhằm đánh giá chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu, những vấn đề cần tiêu chuẩn hoá trong quá trình hoạt động của cơ sở đào tạo nghề trên cơ sở tiêu chí, tiêu chuẩn đã được xây dựng. Với ý nghĩa thiết thực này, việc kiểm định cần triển khai thường xuyên và với tất cả các trường dạy nghề trong cả nước, bên cạnh đó xem xét một số chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng dạy nghề cho phù hợp với thực tế và điều kiện cơ sở đào tạo. Có như vậy chất lượng đào tạo nghề mới đáp ứng được nhu cầu thị trường hiện nay.

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.