Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 MOS
2021-08-05
13g45 Sau 4-6 tuần
1 MOS
2021-07-01
13g45 Sau 4-6 tuần
2 MOS
2021-06-24
13g45 Sau 4-6 tuần
3 MOS
2021-05-21
AM/PM Sau 6-8 tuần
4 MOS
2021-05-06
13g45 Đã có chứng chỉ
5 MOS
2021-04-01
13g45 Sau 4-6 tuần
6 MOS
2021-03-04
13g45 Sau 4-6 tuần
7 MOS
2021-02-04
13g45 Sau 4-6 tuần
8 MOS
2021-01-07
13g45 Sau 4-6 tuần
9 MOS
2020-12-03
13g45 Sau 4-6 tuần
10 MOS
2020-11-05
13g45 Sau 4-6 tuần
11 MOS
2020-10-01
13g45 Sau 4-6 tuần
12 MOS
2020-09-17
13g45 Sau 4-6 tuần
13 MOS
2020-08-06
13g45 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
14 MOS
2020-07-02
13g45 Sau 4-6 tuần
15 MOS
2020-06-04
13g45 Sau 4-6 tuần
16 MOS
2020-05-07
13g45 Sau 4-6 tuần
17 MOS
2020-04-09
Tạm hoãn đến khi có thông báo
18 MOS
2020-03-05
13g45 Sau 4-6 tuần
19 MOS
2020-02-06
13g45 Sau 4-6 tuần
20 MOS
2019-11-07
13g45 Sau 4-6 tuần
21 MOS
2019-10-03
13g45 Sau 4-6 tuần
22 MOS
2019-09-19
13g45 Sau 4-6 tuần
23 MOS
2019-09-05
13g45 Sau 4-6 tuần
24 MOS
2019-08-01
13g45 Sau 4-6 tuần

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.