Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEFL ITP
2021-05-06
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
1 TOEFL ITP
2021-04-22
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
2 TOEFL ITP
2021-04-22
13g45 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
3 TOEFL ITP
2021-04-20
8:30, 13:45 Sau 5 ngày làm việc
4 TOEFL ITP
2021-04-20
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
5 TOEFL ITP
2021-04-13
8:30, 13:45 Sau 5 ngày làm việc
6 TOEFL ITP
2021-04-13
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
7 TOEFL ITP
2021-04-08
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
8 TOEFL ITP
2021-04-06
8:30, 13:45 Sau 5 ngày làm việc
9 TOEFL ITP
2021-04-06
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
10 TOEFL ITP
2021-04-01
8g15 Đã có phiếu điểm
11 TOEFL ITP
2021-03-30
AM, PM Đã có chứng chỉ điểm tại số 1 Trung Hòa
12 TOEFL ITP
2021-03-30
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
13 TOEFL ITP
2021-03-25
8g15 Đã có phiếu điểm
14 TOEFL ITP
2021-03-23
AM, PM Đã có chứng chỉ điểm tại số 1 Trung Hòa
15 TOEFL ITP
2021-03-23
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
16 TOEFL ITP
2021-03-16
AM, PM Đã có chứng chỉ điểm tại số 1 Trung Hòa
17 TOEFL ITP
2021-03-16
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
18 TOEFL ITP
2021-03-11
8g15 Đã có phiếu điểm
19 TOEFL ITP
2021-03-09
AM, PM Đã có chứng chỉ điểm tại số 1 Trung Hòa
20 TOEFL ITP
2021-03-09
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
21 TOEFL ITP
2021-03-02
Sáng: 08:30 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
22 TOEFL ITP
2021-03-02
8:30 Đã có chứng chỉ điểm tại số 1 Trung Hòa
23 TOEFL ITP
2021-02-25
8g15 Đã có phiếu điểm
24 TOEFL ITP
2021-02-25
13g45 Đã có phiếu điểm

Quảng cáo

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.