Chi tiết tin tức
01/03/2023
QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM BÀI THI TOPIK

Nhằm giúp Quý khách có thông tin đầy đủ và chính xác nhất về quy định xử lý vi phạm khi dự bài thi TOPIK do IIG Việt Nam tổ chức, chúng tôi xin thông báo quy định cụ thể như sau: 

STT Hành vi vi phạm Hình thức xử lý
1 Hành vi xem đề trước giờ bắt đầu bài thi Đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi, không cấp phiếu điểm
2 Hành vi điền đáp án trước khi bắt đầu hoặc sau khi kết thúc giờ thi
3 Hành vi mang theo các thiết bị điện tử bị cấm
4 Hành vi mang theo thiết bị điện tử có thể ghi âm, ghi hình
5 Từ chối hoặc không hợp tác với giám thị khi được yêu cầu xác minh danh tính và/hoặc tìm các vật dụng bị cấm
6 Không tuân thủ thời gian làm bài của từng môn thi, giải đề hoặc viết đáp án của môn thi khác trong giờ
7 Hành vi định xem đáp án của thí sinh khác hoặc định cho thí sinh khác xem đáp án của mình
8 Hành vi không nộp lại giấy nháp được phát (chỉ áp dụng trong bài thi nói) sau khi kết thúc thời gian thi
9

Thiết bị điện tử đã nộp phát ra âm thanh hoặc có hoạt động (Trừ trường hợp thiết bị điện tử đang được bảo quản/quản lý bên ngoài phòng thi hoặc được giữ trong phòng hội đồng…)

10 Hành vi xem đáp án của thí sinh khác hoặc cho thí sinh khác xem đáp án của mình Đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi, không cấp phiếu điểm và cấm thi TOPIK trong hai (2) năm kể từ ngày bị đình chỉ
11 Hành thi sử dụng thiết bị viễn thông, thiết bị truyền tin và đưa thông tin liên quan tới nội dung bài thi cho người khác.
12 Mang và sử dụng tài liệu trong quá trình thi
13 Từ chối tuân theo yêu cầu hợp lý của giám thị nhằm phục vụ cho cho hoạt động tổ chức thi
14 Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức hoặc thực hiện bài thi
15 Ép thí sinh khác tiết lộ đáp án của họ bằng bất kỳ hình thức ép buộc nào
16 Viết đề thi hoặc câu trả lời lên bất kỳ vị trí nào khác ngoài cuốn đề thi, phiếu trả lời hoặc giấy nháp (chỉ trong môn thi Nói)
17 Hành vi không nộp lại đề hoặc phiếu trả lời sau bài thi
18 Hành vi quay phim, chụp ảnh, ghi âm đề thi, phiếu trả lời (kể cả phiếu trống), giấy nháp và phát tán những nội dung đó lên internet hoặc bất kỳ hình thức nào…
19 Tham dự kỳ thi với giới tờ tùy thân giả hoặc đã qua chỉnh sửa.
20 Giả mạo hoặc sửa đổi phiếu điểm
21 Đi thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ Đình chỉ thi, hủy kết quả bài thi, không cấp phiếu điểm và cấm thi TOPIK trong bốn (4) năm kể từ ngày bị đình chỉ

Các trường hợp có hành vi vi phạm như trên sẽ được lập biên bản tại phòng thi và ghi nhận thông tin trên toàn hệ thống bài thi TOPIK.  

Trân trọng thông báo! 

Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam 

———————————————-

TOPIK시험 부정행위 조치 규정 

IIG 베트남에서 시행하는 TOPIK시험의 부정행위 조치 규정에 대해 아래와 같이 안내드립니다.  

구분 부정행위 내용 근거
시험의 정지 또는 무효 처리 ‣ 시험 시작 전에 시험문제를 열람하는 행위 시행령
‣ 시험 시작 전이나 종료 후에 답안을 작성하는 행위
‣ 허용되지 않은 통신기기를 가지고 있는 행위
‣ 녹음, 촬영 등이 가능한 전자기기를 가지고 있는 행위 기본운영규정
‣ 감독관의 본인 확인 및 소지품 검색 요구에 따르지 않는 행위
‣ 감독관의 본인 확인 및 소지품 검색 요구에 따르지 않는 행위
‣ 다른 응시자의 답안을 보려고 시도하거나 본인의 답안을 다른 응시자에게 보여주려고 시도하는 행위
‣ 시험 종료 후 제공된 메모지(말하기 평가만 해당)를 제출하지 않은 행위
‣ 제출한 전자통신기기에서 소음이 발생하거나 작동이 확인된 경우
(단, 시험실 외 시험 관리본부 등에서 보관ㆍ관리 중인 경우 제외)
시험의 정지 또는 무효 처리와 그 처분이 있은 날부터 2년간 응시자격 정지 ‣ 다른 응시자의 답안을 보거나 본인의 답안을 다른 응시자에게 보여주는 행위 시행령
‣ 통신기기, 그 밖의 신호 등을 이용하여 시험 내용에 관하여 다른 사람과 의사소통하는 행위
‣ 부정한 자료를 가지고 있거나 이용하는 행위
‣ 공정한 시험 운영에 필요한 감독관의 정당한 지시에 따르지 않는 행위 기본운영규정
‣ 시험 운영이나 진행에 중대한 방해를 하는 행위
‣ 타인에게 답안을 알려줄 것을 강요하는 행위
‣ 문제지, 답안지 및 제공된 메모지(말하기 평가만 해당)가 아닌 곳에 문제나 답안을 적는 행위
‣ 시험종료 후 문제지나 답안지를 제출하지 않는 행위
‣ 문제지, 답안지(미기입 답안지 포함) 및 제공된 메모지(말하기 평가만 해당) 촬영, 음원 녹음 및 해당 내용을 인터넷 등 기타 방법으로 공개하는 행위
‣ 신분증 및 각종 제출 서류를 위ㆍ변조하여 시험에 응시하는 행위
‣ 성적증명서를 위ㆍ변조하여 사용하는 행위

시험의 정지 또는 무효 처리와

그 처분이 있은 날부터 4년간 응시자격 정지

‣ 대리시험을 의뢰하거나 대리로 시험에 응시하는 행위 시행령

※ 근거: 「고등교육법 시행령」 제42조의5 제4항 및 별표 1의2, 「한국어능력시험 기본운영 규정」 제18조 제1항 

이상입니다! 

교육기관IIG 베트남 

Tags

Sự kiện và Hợp tác
Xem thêm
TOEFL
Xem thêm
TOEFL Challenge
Xem thêm
Cuộc thi MOSWC
Xem thêm
Hội thảo
Xem thêm
Các cuộc thi
Xem thêm
Tin bài khác
Xem thêm
[Hà Nội] Thông báo lịch thi bổ sung Vòng 2 – vòng thi cấp thành phố TOEFL Challenge 2022-2023