Lịch thi và trả kết quả

Bài thi GRE

Sinh viên nộp đơn xin vào học chương trình sau đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau phải dự thi bài kiểm tra này. Điểm thi GRE được các phòng tuyển sinh và các hội đồng xét duyệt cấp học bổng sử dụng nhằm làm  căn cứ bổ sung cho hồ sơ bậc đại học và những  văn bằng khác như bảng điểm, thư giới thiệu. Một số bài kiểm tra theo chủ đề  với các điểm thành phần có thể cho chúng ta biết những mặt mạnh, yếu trong  sự chuẩn bị của từng học viên và điều đó rất hữu ích cho việc xếp lớp hoặc làm hướng dẫn của giảng viên.

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.