Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 GRE Subject
2020-04-04
Tạm hoãn đến khi có thông báo
1 GRE Subject
2019-10-26
8:00 AM
2 GRE Subject
2019-09-14
8:00 AM
3 GRE Subject
2017-10-28
8:00 AM
4 GRE Subject
2017-10-28
8:00 AM
5 GRE Subject
2017-09-16
8:00 AM
6 GRE Subject
2017-09-16
8:00 AM
7 GRE Subject
2017-04-08
8:00 AM
8 GRE Subject
2017-04-08
8:00 AM
9 GRE Subject
2016-10-29
8:00
10 GRE Subject
2016-09-17
8:00

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.