Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 IC3
2020-10-01
13g45 Sau 4-6 tuần
1 MOS
IC3
2020-09-24
PM Sau 5 ngày làm việc
2 IC3
2020-09-17
13g45 Sau 4-6 tuần
3 MOS
IC3
2020-09-17
PM Sau 5 ngày làm việc
4 MOS
IC3
2020-09-10
PM Sau 4-6 tuần
5 MOS
IC3
2020-09-08
AM/PM Sau 6-8 tuần
6 MOS
IC3
2020-09-04
AM/PM Sau 6-8 tuần
7 MOS
IC3
2020-09-03
PM Sau 4-6 tuần
8 MOS
IC3
2020-09-03
AM/PM Sau 6-8 tuần
9 MOS
IC3
2020-09-01
AM/PM Sau 6-8 tuần
10 MOS
IC3
2020-08-27
PM Sau 4-6 tuần
11 MOS
IC3
2020-08-20
PM Sau 4-6 tuần
12 MOS
IC3
2020-08-14
AM/PM Sau 6-8 tuần
13 MOS
IC3
2020-08-13
PM Sau 4-6 tuần
14 MOS
IC3
2020-08-07
AM/PM Sau 6-8 tuần
15 IC3
2020-08-06
13g45 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
16 MOS
IC3
2020-08-06
PM Sau 4-6 tuần
17 MOS
IC3
2020-08-06
AM/PM Sau 6-8 tuần
18 MOS
IC3
2020-08-04
AM/PM Sau 6-8 tuần
19 MOS
IC3
2020-07-30
PM Sau 4-6 tuần
20 MOS
IC3
2020-07-23
PM Sau 4-6 tuần
21 MOS
IC3
2020-07-16
PM Sau 4-6 tuần
22 MOS
IC3
2020-07-14
PM Sau 5 ngày làm việc
23 MOS
IC3
2020-07-08
AM/PM Sau 6-8 tuần
24 MOS
IC3
2020-07-07
AM/PM Sau 6-8 tuần

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.