Lịch thi và trả kết quả

Lịch thi và trả kết quả

STT Bài thi Ngày thi Giờ thi Ngày trả kết quả Địa điểm
0 TOEFL ITP
2020-10-01
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
1 TOEFL ITP
2020-09-29
AM , PM Sau 5 ngày làm việc
2 TOEFL ITP
2020-09-29
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
3 TOEFL ITP
2020-09-24
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
4 TOEFL ITP
2020-09-22
8:30 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc
5 TOEFL ITP
2020-09-22
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10 -12 ngày thông thường)
6 TOEFL ITP
2020-09-17
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
7 TOEFL ITP
2020-09-15
Sáng: 08:30 Sau 07 ngày làm việc (10-12 ngày thông thường)
8 TOEFL ITP
2020-09-15
8:30 , 13:45 Sau 5 ngày làm việc
9 TOEFL ITP
2020-09-08
11:15 AM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
10 TOEFL ITP
2020-09-08
AM , PM Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
11 TOEFL ITP
2020-09-01
AM , PM , EV Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
12 TOEFL ITP
2020-09-01
11:15 AM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
13 TOEFL ITP
2020-08-25
AM , PM , EV Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
14 TOEFL ITP
2020-08-25
11:15 AM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
15 TOEFL ITP
2020-08-19
11:15 Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
16 TOEFL ITP
2020-08-19
18:00 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
17 TOEFL ITP
2020-08-18
8:30 , 13:45 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
18 TOEFL ITP
2020-08-13
8g15 Sau 7 ngày làm việc (10-12 ngày thường)
19 TOEFL ITP
2020-08-12
11:15 AM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1
Tháp 1 The Sun Avenue
Số 28 Mai Chí Thọ
Quận 2
20 TOEFL ITP
2020-08-11
AM , PM , EV Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
21 TOEFL ITP
2020-08-06
8g15 - Tạm hoãn đến khi có thông báo
22 TOEFL ITP
2020-08-05
11:15 AM Đã có phiếu điểm tại Tầng 1 Tháp 1 The Sun Avenue Số 28 Mai Chí Thọ Quận 2
23 TOEFL ITP
2020-08-04
8:30 , 13:45 , 18:00 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa
24 TOEFL ITP
2020-07-30
8:45 ; 14:15 Đã có phiếu điểm tại Số 1 Trung Hòa

Quảng cáo

Đối tác

IIG Việt Nam Facebook

ETS, the ETS logo, GRE, PROPELL, TOEFL, TOEFL Junior and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS) Princeton, NJ U.S.A, used in Vietnam under license.
The CMD logo, TFI and TOEIC Bridge are trademarks of Educational Testing Service, used under license in Vietnam.