Q = SELECT * FROM #__diadiemthi WHERE state=1 and id=18 Vị trí ĐH Ngân Hàng - STN 13818 A